Regulamin użytkowania Biletu Prezentowego wydanego przez Chełmski Dom Kultury

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Bilet Prezentowy - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci plastikowej karty z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, uprawniającego jego Użytkownika do wymiany na oferowane przez Partnera towary, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu.

 2. Wydawca – Chełmski Dom Kultury w Chełmie.

 3. Użytkownik - każdorazowy okaziciel biletu prezentowego.

 4. Wartość do wykorzystania - przypisana do Biletu Prezentowego kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć u Wydawcy towary przy użyciu Biletu Prezentowego.

 5. Transakcja - dokonana przy użyciu Biletu Prezentowego operacja polegająca na wymianie Biletu Prezentowego na towary oferowane przez Wydawcę poprzez obniżenie wartości Biletu Prezentowego o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

§ 2

Użytkowanie i obsługa Biletu Prezentowego

 1. Bilet Prezentowy służy do realizacji Transakcji wyłącznie w punktach handlowych Wydawcy.

 2. Przyjęty do realizacji może być wyłącznie Bilet Prezentowy uprzednio zasilony. Aktywacja Biletu Prezentowego następuje z momentem zakupu przez nabywcę.

 3. Wartość karty podarunkowej wyrażona jest w złotych polskich i opiewa na nominały 50 PLN, 100 PLN i 200 PLN.

 4. Bilet Prezentowy nie podlega wymianie na gotówkę.

 5. Bilet Prezentowy nie jest narzędziem do przeprowadzania płatności internetowych oraz wypłaty gotówki z bankomatu.

 6. Termin ważności środków na Bilecie Prezentowym upływa: dla kart o wartości 50 PLN po upływie 6 miesięcy od daty aktywacji(tj. zakupu), dla kart o wartości 100 PLN i powyżej po upływie 12 miesięcy od daty aktywacji (tj. zakupu). Niewykorzystane środki pozostające na saldzie Biletu Prezentowego przepadają. Ważność środków na Bilecie Prezentowym można przedłużyć poprzez doładowanie. Przy czym doładowanie kwotą o wartości poniżej 50 PLN przedłuża ważność środków o kolejne 6 miesięcy, natomiast doładowanie kwotą o wartości powyżej 50 PLN przedłuża ważność środków o kolejne 12 miesięcy.

 7. Bilet Prezentowy jest kartą na okaziciela. Użycie Biletu przez osobę nieuprawnioną stanowi ważną transakcję. Wydawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie Biletu.

 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, za Bilety, które zostały uszkodzone, skradzione bądź zagubione po ich wydaniu Użytkownikowi.

 9. Nie ma możliwości wydania duplikatu Biletu Prezentowego.

 10. Użytkownik Biletu Prezentowego może posługiwać się kartą wielokrotnie od czasu jej aktywacji do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania, w okresie ważności środków na koncie.

 11. Użytkownik karty podarunkowej jest upoważniony do dokonywania Transakcji przy użyciu karty jedynie do wysokości aktualnej Wartości Do Wykorzystania przypisanej do karty.

 12. Karta podarunkowa w okresie jej ważności może być zasilana wielokrotnie.

 13. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy przy użyciu innego akceptowanego środka płatniczego.

 14. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od wartości do wykorzystania, różnica określa wartość Biletu Prezentowego po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Biletu Prezentowego.

 15. Po upływie terminu ważności Biletu Prezentowego pozostałe środki stanowią przychód Wydawcy.

 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Biletu Prezentowego w przypadku upływu terminu ważności Biletu oraz w przypadku wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiającym realizację Biletu Prezentowego.

 17. Wydawca ma obowiązek poinformować użytkownika Biletu Prezentowego o warunkach niniejszego regulaminu.

 18. O wszelkich zmianach regulaminu Wydawca będzie informować poprzez udostępnienie regulaminu na swojej stronie www.chdk.chelm.pl.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Please enter name
Please enter e-mail
E-mail is not a valid format
Please enter message

Obowiązek informacyjny

Administratorem jest Chełmski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora (adres: Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, tel. 48 82 563 00 81, e-mail: sekretariat@chdkchelm.pl)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".


ZNAJDŹ NAS

Dla mediów

Zamieszczony logotyp można wykorzystywać w publikacjach dziennikarskich. Dziennikarzy zainteresowanych innymi materiałami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 82 563 00 81 - wew. 318 lub pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@chdkchelm.pl


Pomoc

W zakładce "Aktualności" znajdziecie Państwo najnowsze artykuły dotyczące naszej działalności. Formy artystyczne prowadzone przez Chełmski Dom Kultury znajdują się w menu "Nasze Formy". Osoby zainteresowane wynajmem sal lub pokazami artystycznymi zapraszamy do podstrony "Usługi". Jeśli chcą Państwo zarezerwować lub kupić bilet na nasze wydarzenie kliknij przycisk "Rezerwacja biletów" w głównym menu. Wszelkie uwagi/problemy dotyczące funkcjonowania strony prosimy zgłaszać na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Uwagi i propozycje

Staramy się trafiać w Wasze gusta, zaspokajając głód również kultury niekomercyjnej - i tu liczymy na Waszą pomoc, sugestie. Chcemy, żeby byli Państwo nie tylko odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. To nie slogan - CHDK istnieje i działa po to, by stawać się centrum życia kulturalnego w Chełmie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli…

Czekamy na Wasze uwagi i propozycje.

Sala widowiskowa

Ilość miejsc - 504 Posiada dużą scenę z regulowaną głębokością, komfortowe nowe fotele, fosę dla orkiestry symfonicznej. Dysponujemy nowoczesnym oświetleniem teatralno-estradowym (75 punktów świetlnych) oraz rewelacyjnym nagłośnieniem wyrównanym liniowo francuskiej firmy Nexo Geos (konsolety cyfrowe Yamaha Ls9). Na zapleczu sceny znajdują się duże i wygodne garderoby. Sala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji muzyków oddajemy znakomity fortepian marki Petrof.


Dostępność

Chełmski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej oraz podstron Chełmskiego Domu Kultury (chdkchelm.pl), Centrum Kultury Filmowej „Zorza” (zorzachelm.pl) oraz ich strony Biuletynu Informacji Publicznej (https://chdk.ssdip.bip.gov.pl/)


Deklaracja dostępności


ZNAJDŹ NAS