Zajęcia z zakresu tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży prowadzone przez znakomitego instruktora - Wojciecha Kapronia.

Zajęcia przygotowujące do wzmocnienia kondycji w ciele, wykonywane poprzez propozycję ćwiczeń ruchowo gimnastycznych. Ćwiczenia rozciągające, rozluźniające oraz wzmacniające mięśnie. Praca w podstawowym zakresie nad techniką tańca współczesnego, która ma na celu wzmocnienie stawów, w szczególności kolanowego oraz skokowego, jak również w konsekwencji stworzenie swoistych kompozycji choreograficznych w obrębie teatru tańca. Wprowadzanie ćwiczeń rytmicznych pozwalających na interpretację ruchu - tańca do proponowanej muzyki. Wzmacnianie jakości ruchu w kontekście wykorzystania technik tańca współczesnego. Praca nad układami tanecznymi dostosowanymi do wieku oraz poziomu dzieci i młodzieży. Praca nad prezentacją sceniczną. Poprzez proponowany charakter zajęć oraz wprowadzane techniki tańca współczesnego tworzyć się będzie grupa o charakterze - teatru tańca dla dzieci i młodzieży.

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Łokińska 502 266 397, 82 563 00 81 wew. 315 

Grupa Super Stars: wtorek, g. 16.30 - 17.30 sala lustrzana

Grupa New Generation: wtorek, g. 17.30 - 19.00 sala lustrzana

Grupa Miraż: wtorek g. 19.00 - 21.00 sala lustrzana

1
Zarządzenie Nr 11/2022
Dyrektora Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie
z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie: ustalenia opłat za zajęcia artystyczne oraz zwolnienia i obniżenia opłaty
osób znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach materialnych i życiowych.
Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie oraz
§ 4 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie z dnia
14 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Chełmskiemu Domowi
Kultury w Chełmie zarządzam, co następuje:
§ 1.
Warunkiem udziału w zajęciach artystycznych organizowanych przez Chełmski Dom Kultury
w Chełmie jest podpisane przez osobę dorosłą (pełnoletniego uczestnika osobiście,
lub rodzica/opiekuna prawnego) karty uczestnika oraz regulowanie odpłatności w określonych
terminach.
§ 2.
Odpłatność będzie pobierana na podstawie listy uczestników zajęć, sporządzonej przez
pracownika Działu Animacji, Imprez i Kina zgodnie z zakresem obowiązków. Bieżąca
aktualizacja list będzie dokonywana przez instruktora merytorycznego, nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
§ 3.
Wysokość opłaty za zajęcia jest ustalona ryczałtowo według tabeli opłat stanowiącej Załącznik
do niniejszego zarządzenia, który w przypadku zmian odpłatności podlega aktualizacji.
Aktualizacja Tabeli opłat nie wymaga dokonywania zmian w niniejszym zarządzeniu.
§ 4.
Opłat za zajęcia można dokonać gotówką w kasie CHDK lub przelewem na konto bankowe
w Banku PEKAO S.A/Chełm 94 1240 2223 1111 0000 3576 9772 z podaniem nazwiska
uczestnika, zajęć, nazwy formy zajęć oraz okresu jakiego wpłata dotyczy. Za datę
uregulowania odpłatności za zajęcia przyjmuje się datę wpływu do kasy lub na konto CHDK.

2
§ 5.
Opłata za zajęcia następuje z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub w przypadku zajęć
realizowanych okazjonalnie (takich jak np. Warsztaty Rodzinne i inne), w terminie wskazanym
w informacji o zajęciach.
§ 6.
W przypadku dwumiesięcznej zaległości w regulowaniu opłat instruktor merytoryczny
zawiesza uczestnika w zajęciach, do momentu uregulowania zaległości. W przypadku
trzymiesięcznej zaległości w opłatach za zajęcia, instruktor merytoryczny skreśla uczestnika
z listy.
§ 7.
Ustala się następujące zniżki w opłatach za zajęcia:
1. Zniżki dotyczą wyłącznie zajęć dla dzieci i młodzieży.
2. Zniżki nie dotyczą zajęć Teatru Tańca „Rekontra”, Warsztatów Rodzinnych, Pracowni
Multimedialnej oraz Tanga Argentyńskiego dla dorosłych.
3. Za udział w jednych zajęciach uczestnik (dzieci i młodzież) płaci 100% ustalonej
odpłatności.
4. Za udział w każdych kolejnych zajęciach (dzieci i młodzieży) przysługuje zniżka
w wysokości 50% ustalonej odpłatności. Zniżka 50% obowiązuje również
w przypadku uczestnictwa kolejnego dziecka z rodziny. Zniżka dotyczy zajęć tańszych.
5. W przypadku par sportowych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Tanecznym
reprezentujących Klub Tańca Towarzyskiego z innego miasta, które wyrażą chęć
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub Tańca Towarzyskiego TAKT ChDK,
opłata od osoby wynosi 130,00 zł miesięcznie - za jeden styl taneczny. Osoba taka musi
przestrzegać Regulaminu wewnętrznego Klubu Tańca Towarzyskiego TAKT oraz
Regulaminu sal treningowych. W takim przypadku nie obowiązują zniżki.
6. Pracownikom Chełmskiego Domu Kultury i członkom ich najbliższej rodziny (małżonek,
dzieci) przysługuje 70% zniżki w opłatach za uczestnictwo w każdych zajęciach.
§ 8.
1. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku 100% opłaty za zajęcia
artystyczne.
2. W przypadku zapisu uczestnika na zajęcia artystyczne po upływie połowy miesiąca, opłata
wynosi 50%.
3. Dyrektor może zwolnić z obowiązku uiszczenia opłaty w całości lub w części
za zajęcia artystyczne, na pisemny, uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej
(rodzica/opiekuna prawnego dziecka), zaopiniowany przez upoważnionego pracownika,
w przypadku:

 1. 3
  a) Szczególnie wyjątkowej sytuacji materialnej i życiowej (ciężka i długotrwała choroba
  na podstawie zaświadczenia lekarskiego, trudna sytuacja materialna rodziny).
  Zwolnienie lub częściowe zwolnienie rozpatrywane będzie po złożeniu pisemnego
  podania w sekretariacie Chełmskiego Domu Kultury lub przesłanego na adres email:
  sekretariat@chdk.chelm.pl wraz z dokumentami potwierdzającymi ww. sytuację.
  b) Udokumentowanej nieobecności uczestnika zajęć z powodu nałożonej kwarantanny
  lub izolacji w związku z sytuacją epidemiczną.
  c) Innej uzasadnionej sytuacji.
  4. W przypadku wystąpienia sytuacji epidemiologicznej skutkującej zmianą harmonogramu
  odbywania się zajęć artystycznych, opłaty będą naliczane proporcjonalnie do liczby
  przeprowadzonych zajęć artystycznych.
  § 9.
  1. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zajęć, pełnoletni uczestnik, rodzic/ opiekun
  prawny dziecka winien niezwłocznie złożyć taką informację w sekretariacie Chełmskiego
  Domu Kultury lub przesłać na adres email: sekretariat@chdk.chelm.pl
  2. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat za
  zajęcia artystyczne.
  § 10.
  Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Działu Animacji, Imprez i Kina i Głównemu
  Księgowemu.
  § 11.
  Traci moc Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie z dnia
  31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcia artystyczne oraz zwolnienia i obniżenia
  opłat osób znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach materialnych i życiowych.
  § 12.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

info

Wojciech Kaproń

Wojciech Kaproń − tancerz i pedagog. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie − specjalności teatr na kierunku menedżer i animator kultury Wydziału Pedagogiki i Psychologii (2002), a także specjalności animacja kultury w Instytucie Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1988-1995 tancerz Klubu Tańca Towarzyskiego „Lider” w Lublinie, a następnie tancerz Klubu Tańca Towarzyskiego „Zamek” w Lublinie (do 1997). Uczestnik i finalista wielu konkursów ogólnopolskich międzynarodowych w tańcu towarzyskim. Od 1998 roku regularnie uczestniczył w warsztatach tańca współczesnego i różnych technik pracy z ciałem (Polska), tj. technika releasing, contact improvisation, body conditioning, BMC, improwizacja i inne.

W latach 1997-2002 artysta był tancerzem i asystentem choreografa Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej pod dyrekcją Hanny Strzemieckiej. Od 2001 roku Kaproń jest tancerzem Lubelskiego Teatru Tańca. Występował w spektaklach Traktat optyczny (chor. Hanna Strzemiecka, 2001), Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy (chor. Hanna Strzemiecka, 2002), solo Bellissimo (chor. Ryszard Kalinowski, 2003), plepleJAdy (chor. Hanna Strzemiecka, 2004), Snooker (2005), I znów, i jeszcze raz (chor. Ryszard Kalinowski2006), 48/4 (chor. Ryszard Kalinowski, 2007), NN. Wacławowi Niżyńskiemu (chor. Ryszard Kalinowski, 2008).W 2008 w ramach pracy w grupie przygotował swoje pierwsze autorskie solo oraz w swojej Kosmos, które prezentowane było m.in. podczas Polskiej Platformy Tańca  2010.

W 2006 roku gościnnie występował w spektaklu Portraits Cie Stanislaw Wisniewski z Francji oraz Just. Po prostu W& M Physical Theatre z Kanady.W latach 2008-2009 twórca współpracował z Fundacją Teatroterapii Lubelskiej, m.in. przy realizacji teatralnego happeningu Trzynastego. Nawet w grudniu jest wiosna. W 2010 roku współpracował z Teatrem Andersena, wcielając się w rolę Barona de Wintera w Trzech Muszkieterach. Od 2003 roku jest współorganizatorem i pedagogiem Otwartych Warsztatów Taneczno-Kondycyjnych w Centrum Kultury w Lublinie. 

Obecnie Kaproń współpracuje przy organizacji inicjatyw artystyczno-pedagogicznych Lubelskiego Teatru Tańca, tj. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca oraz Forum Tańca Współczesnego, Międzynarodowy Dzień Tańca, Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego.

 Artysta jest uczestnikiem wielu festiwali w Polsce i za granicą, m.in. USA, Francja, Niemcy, Holandia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Hiszpania, Finlandia. W 2005 roku został wyróżniony Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta. [http://www.taniecpolska.pl]

FORMULARZ KONTAKTOWY

Please enter name
Please enter e-mail
E-mail is not a valid format
Please enter message

Obowiązek informacyjny

Administratorem jest Chełmski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora (adres: Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, tel. 48 82 563 00 81, e-mail: sekretariat@chdkchelm.pl)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".


ZNAJDŹ NAS

Dla mediów

Zamieszczony logotyp można wykorzystywać w publikacjach dziennikarskich. Dziennikarzy zainteresowanych innymi materiałami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 82 563 00 81 - wew. 318 lub pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@chdkchelm.pl


Pomoc

W zakładce "Aktualności" znajdziecie Państwo najnowsze artykuły dotyczące naszej działalności. Formy artystyczne prowadzone przez Chełmski Dom Kultury znajdują się w menu "Nasze Formy". Osoby zainteresowane wynajmem sal lub pokazami artystycznymi zapraszamy do podstrony "Usługi". Jeśli chcą Państwo zarezerwować lub kupić bilet na nasze wydarzenie kliknij przycisk "Rezerwacja biletów" w głównym menu. Wszelkie uwagi/problemy dotyczące funkcjonowania strony prosimy zgłaszać na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Uwagi i propozycje

Staramy się trafiać w Wasze gusta, zaspokajając głód również kultury niekomercyjnej - i tu liczymy na Waszą pomoc, sugestie. Chcemy, żeby byli Państwo nie tylko odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. To nie slogan - CHDK istnieje i działa po to, by stawać się centrum życia kulturalnego w Chełmie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli…

Czekamy na Wasze uwagi i propozycje.

Sala widowiskowa

Ilość miejsc - 504 Posiada dużą scenę z regulowaną głębokością, komfortowe nowe fotele, fosę dla orkiestry symfonicznej. Dysponujemy nowoczesnym oświetleniem teatralno-estradowym (75 punktów świetlnych) oraz rewelacyjnym nagłośnieniem wyrównanym liniowo francuskiej firmy Nexo Geos (konsolety cyfrowe Yamaha Ls9). Na zapleczu sceny znajdują się duże i wygodne garderoby. Sala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji muzyków oddajemy znakomity fortepian marki Petrof.


Dostępność

Chełmski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej oraz podstron Chełmskiego Domu Kultury (chdkchelm.pl), Centrum Kultury Filmowej „Zorza” (zorzachelm.pl) oraz ich strony Biuletynu Informacji Publicznej (https://chdk.ssdip.bip.gov.pl/)


Deklaracja dostępności


ZNAJDŹ NAS